Revidirano izvješće za 2017.

Poštovani članovi i dioničari Peveca,

na webu Registra godišnjih financijskih izvještaja FINA-e izašli su revidirani nekonsolidirani godišnji financijski izvještaji Peveca i Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu.

Iz navedenih nisu vidljive bitne razlike u odnosu na predane financijske izvještaje za statističke i druge potrebe osim kod stavke ostalih prihoda. Naime, najznačajniju stavku ostalih prihoda čine prihodi od naknadno odobrenih popusta od dobavljača, a taj je prihod sad iskazan u rashodima na način da smanjuje trošak prodane robe.

Prihod od prodaje povećan je za 18,4% u odnosu na prethodnu godinu, a najveći utjecaj na porast prihoda od prodaje imalo je širenje prodajne mreže i stalna ulaganja u poboljšanje uvjeta u prodajnim prostorima. Prošle godine otvoreni su prodajni centri u Sisku i Slavonskom Brodu, a prodajni centar u Zadru je preseljen u veći i prikladniji prostor. Porast prihoda od prodaje u centrima koji su poslovali kroz obje usporedne godine iznosi 15,47%.

U bilješci 2.4 Ispravci koji se odnose na ranije godine naveden je ispravak vrijednosti prenesene dobiti i obveza za poreze u iznosu od 30,6 miljuna kuna za bilancu 31.12.2016.

Temeljem saznanja o različitim tumačenjima o vremenu nastanka porezne obveze za isporuku nekretnine u Slavonskom Brodu, Društvo je Poreznoj upravi uputilo zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost bez pravne osnove te se, slijedom toga, ispravlja prethodno razdoblje i umanjuju obveze za poreze, doprinose i sl. davanja za iznos plaćenog PDV-a (22.290.034,90 kuna) i pripadajućih kamata (8.332.862,45 kuna). Sukladno navedenim ispravcima preneseni gubitak se umanjuje za navedene iznose od 30.623.897,35 kuna.

 

Zbog kupovine prodajnih prostora smanjeni su troškovi zakupa za 4 milijuna kuna, međutim zbog redovnog održavanja ali i troškova uređenja novih prodajnih prostora povećana je stavka “troškovi održavanja” za približno jednak iznos. Također, zbog povećanog obima poslovanja i otvaranja novih centara povećan je broj zaposlenika za 204 i troškovi osoblja za 9%, te je na kraju 2017. Pevec zapošljavao 1.623 zaposlenika. Nastavljen je trend porasta prihoda od prodaje po zaposleniku.

Trošak amortizacije iznosi 21 mil. kuna, što je milijun kuna manje nego u 2016. godini. Amortizacija je obračunavana po istim amortizacijskim stopama kao i 2016., ali je do smanjenja došlo jer su 2016. do iznosa nabavne vrijednosti amortizirana sva ranija nabavljena osnovna sredstva osim građevinskih objekata.

Troškovi kartičarskih provizija porasli su za 11,44% na 32 mil. kuna, što je sporije od porasta prihoda u maloprodaji od 18,42%.

Iskazana su rezerviranja za nekurentne zalihe u iznosu od 6 milijuna kuna, što je mnogo manje u odnosu na prošlogodišnja 24 milijuna, ali i više od 3 milijuna koja su iskazana u godinama prije 2016. i početka primjene restriktivne računovodstvene politike.

Jedino novo veće rezerviranje odnosi se na potencijalnu poreznu obvezu ispravka pretporeza za nekretninu u Slavonskom Brodu u iznosu od 8 milijuna kuna, te dugoročno rezerviranje u iznosu 25 milijuna kuna. Krajem godine, Uprava je podnijela zahtjev Poreznoj upravi za povrat PDV-a plaćenog bez pravne osnove za nekretninu u Slavonskom Brodu a zbog čega su isknjižena potraživanja prema Addiko bank a uknjižena potraživanja prema državi. Zbog konačnog rješenja ovog problema izdan je nalog za Porezni nadzor za 2013. godinu, a završetak postupka i Zapisnik o provedenom nadzoru očekivao se u svibnju 2018. godine.

Tijekom 2018. godine kupljena je nekretnina prodajnog centra u Kutini, a otkupljena su potraživanja prema vlasniku prodajnog centra u Virovitici radi stjecanja založnog prava na nekretninama. Z1 Televizija kupljena je za 7 i pol milijuna kuna. Potraživanja od kupaca povećani su za 33% te iznose 48 milijuna kuna, zalihe su povećane za 25% te iznose 357 milijuna kuna a obveze prema dobavljačima veći su za 9 % te iznose 217 milijuna kuna. Tijekom 2017. realizirana su tri dugoročna kredita kod poslovnih banaka, a sredstva su korištena za nabavu nekretnina ili se planiraju utrošiti u tu svrhu.

Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti je negativan (44 m) u najvećoj mjeri zbog ulaganja u zalihe trgovačke robe zbog širenja obima poslovanja i zbog otkupa novčanih potraživanja koja se odnose na društvo Trgovački centar Solidum d.o.o. u stečaju, društvo koje je vlasnik sadašnjeg prodajnog centra Peveca u Jankomiru. Posljednja transakcija povećala je kratkotrajna potraživanja za 64 milijuna kuna.

Uz neto profitnu maržu od 7,1%, financijski rezultat poslovanja prošle godine je dobit od 111,4 milijuna kuna, 99 milijuna kuna ili 791% više u odnosu na 2016. godinu. Dobit po dionici iznosi 85,94 kuna. Prijedlog Uprave o upotrebi dobiti je da se sva dobit zadrži u zadržanu dobit Društva.

Udruga malih dioničara „Pevec“ d.d.