Uputa dioničarima za upis podataka potrebnih za isplatu dividende

Poštovani dioničari i članovi,

iz uprave Peveca primili smo obavijest o isplati dividende i uputu dioničarima za upis podataka potrebnih za isplatu koju prenosimo u cijelosti:

OBAVIJEST O ISPLATI DIVIDENDE DIONIČARIMA DRUŠTVA PEVEC d.d., Sesvete (Grad Zagreb)

Korporativnu akciju isplate dividende u novcu na temelju Odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2017. koju je Glavna skupština društva PEVEC d.d. donijela 27. kolovoza 2018. provest će Središnje klirinško depozitarno društvo dioničko društvo (u daljnjem tekstu: SKDD).

Broj korporativne akcije: 22581.

SKDD će provesti isplatu dividende u novcu dioničarima izdavatelja PEVEC d.d. dana 17.9.2018.

Pravo na isplatu dividende ostvaruju dioničari koji na dan 13.9.2018. na računima SKDD-a imaju upisane dionice oznake PVCM-R-A.

Iznos za isplatu iznosi 61,00 kn po dionici.

Prilikom isplate dividende, sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, obračunat će se, obustaviti i isplatiti porez i prirez.

Dioničarima kojima je obračunat, obustavljen i uplaćen porez SKDD će početkom sljedeće kalendarske godine otpremiti potvrdu propisanu zakonom koju dioničar može koristiti za potrebe godišnje prijave poreza.

UPUTA DIONIČARIMA ZA UPIS PODATAKA POTREBNIH ZA ISPLATU DIVIDENDE:

Ako očekujete isplatu dividende, a niste sigurni imate li u depozitoriju SKDD-a upisan ispravan račun za isplatu i/ili podatke o adresi oporezivanja, upućujemo vas na internetsku stranicu SKDD-a te besplatnu online uslugu Moj e-račun, kao najjednostavniji i najbrži način na koji podatke možete provjeriti/upisati/promijeniti:

PROVJERA UPISANIH PODATAKA:

Korištenjem usluge Moj e-račun možete provjeriti svoje podatke: račun za isplatu, adresu oporezivanja, dopisnu adresu, pregled isplaćenih/neisplaćenih sredstava iz korporativnih akcija, stanje na računu, pregled promjena po računu i dr.

PROMJENA UPISANIH PODATAKA:

I. RAČUN ZA ISPLATU:

Dioničari koji nemaju upisan vlastiti račun za isplatu u SKDD-u, podatak o računu za isplatu mogu upisati:

  • izravno putem internetske stranice SKDD-a Podatak o računu za isplatu , ili
  • pozivom na telefonski broj 01/4607 300, ili
  • dostavom preko pošte na adresu SKDD-a (Zagreb, Heinzelova 62a) osobno potpisanog zahtjeva koji mora sadržavati naziv banke i broj računa u banci; obvezno priložite presliku važeće identifikacijske isprave, ili
  • osobnim dolaskom u Ured za stranke SKDD-a (Zagreb, Heinzelova 62a) uz isprave navedene pod c).

Za maloljetne osobe, nalog potpisuje zakonski zastupnik (roditelj ili skrbnik) i prilaže presliku rodnog lista maloljetne osobe i presliku svoje važeće identifikacijske isprave.

Za pravne osobe, nalog potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje i ovjerava ga službenim pečatom pravne osobe, te dostavlja podatak o redovnom računu za obavljanje platnog prometa uz presliku ugovora o obavljanju poslova platnog prometa s poslovnom bankom.

Za upis štednog računa, nalogu je potrebno priložiti i prelsiku ugovora o otvaranju štednog računa ili presliku zaglavlja štedne knjižice koja sadrži identifikaciju vlasnika štednog računa (OIB ili MBG ili datum rođenja). Upis podatka o štednom računu putem internetske stranice nije moguć.

Račun mora biti otvoren u banci u Republici Hrvatskoj. Iznimka su nerezidenti, kojima je isplata iz korporativnih akcija dozvoljena i na račune otvorene u inozemstvu.

Prethodno navedeno ne primjenjuje se na skrbničke i račune portfelja.

II. ADRESA OPOREZIVANJA:

Dioničari koji nemaju upisan ispravan podatak o adresi oporezivanja, podatak o adresi oporezivanja mogu upisati:

  • izravno putem internetske stranice SKDD-a Moj e-račun, ili
  • dostavom preko pošte na adresu SKDD-a (Zagreb, Heinzelova 62a) osobno potpisanog Zahtjeva/Izjave; obvezno priložite presliku važeće identifikacijske isprave (fizičke osobe) odnosno preslike izvatka iz sudskog registra (pravne osobe), ili
  • osobno dolaskom u Ured za stranke SKDD-a (Zagreb, Heinzelova 62a) uz isprave navedene pod b).

Adresa oporezivanja upisuje se sukladno odredbama članka 42. i 43. Općeg poreznog zakona i nije nužno istovjetna pretpostavkama iz Zakona o prebivalištu.

Adresa oporezivanja utvrđuje se za fizičke osobe prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu, a za pravne osobe prema sjedištu upisanom u sudski registar ili drugi registar, odnosno upisnik. Ako se adresa oporezivanja ne može utvrditi na navedeni način, tada se utvrđuje prema mjestu gdje je nastao povod za vođenje poreznog postupka.

Smatra se da porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Boravak u stanu nije obvezan. Ako porezni obveznik u Republici Hrvatskoj ima u vlasništvu ili posjedu više stanova, prebivalište mjerodavno za oporezivanje utvrđuje se prema mjestu prebivališta obitelji, a za poreznog obveznika samca prema mjestu u kojem se pretežno zadržava ili prema mjestu iz kojeg pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti. Ako porezni obveznik ima prebivalište u tuzemstvu i inozemstvu, smatra se da ima prebivalište u tuzemstvu.

Uobičajeno boravište ima porezni obveznik u onome mjestu u kojem se zadržava pod okolnostima na temelju kojih se može zaključiti da on u tome mjestu ili na tom području ne boravi samo privremeno. Uobičajenim boravištem smatra se stalan ili vremenski povezan boravak u trajanju od najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Za određivanje uobičajenog boravišta nisu važni kratkotrajni prekidi boravka koji ne traju dulje od jedne godine.

Ako ste u dvojbi oko toga što predstavlja vašu adresu oporezivanja, molimo vas da se obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Ako još uvijek nemate uključenu uslugu Moj e-račun, predlažemo vam da je uključite, u samo nekoliko koraka.

Udruga malih dioničara „Pevec“ d.d.