Naknadna isplata dividende

Poštovani članovi i dioničari Peveca,

iz uprave Peveca primili smo Obavijest o isplati dividende dioničarima kojima SKDD nije bio u mogućnosti obaviti isplatu dividende zbog nepotpunih i/ili netočnih podataka. Naime, zbog posebnih iznosa naknada za naknadne isplate dividende i posebne naknade koja se plaća na neisplaćena sredstva, Pevec je zatražio povrat neisplaćenih sredstava od SKDD-a te će daljnju isplatu dividendi provoditi izravno, što znači da dioničari kojima nije isplaćena dividenda zbog nepotpunih i/ili netočnih podataka trebaju dostaviti podatke Pevecu (a ne više SKDD-u) u skladu sa sljedećom obavijesti.

Korporativnu akciju isplate dividende u novcu na temelju Odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2017. koju je Glavna skupština društva PEVEC d.d. donijela 27.8.2018. od 11.10.2018. provodi izravno izdavatelj PEVEC d.d.

PEVEC d.d. će provesti isplatu dividende u novcu dioničarima izdavatelja PEVEC d.d. koji su na dan 13.9.2018. na računima SKDD-a imali upisane dionice oznake PVCM-R-A, a kojima SKDD nije bio u mogućnosti obaviti isplatu dividende zbog nepotpunih i/ili netočnih podataka.

Više o korporativnoj akciji: https://pevec.hr/kompanija/investitori-vijesti/obavijest-o-isplati-dividende-dionicarima-drustva-pevec-d-d-sesvete-grad-zagreb/

UPUTA DIONIČARIMA ZA DOSTAVU PODATAKA POTREBNIH ZA ISPLATU DIVIDENDE:

Ako ostvarujete pravo na isplatu dividende, a SKDD vam nije isplatio, potrebno je društvu PEVEC d.d. dostaviti osobno potpisani zahtjev koji mora sadržavati sljedeće podatke:

ime i prezime/tvrtka, OIB, adresa oporezivanja, naziv banke i broj bankovnog računa za isplatu.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti presliku važeće identifikacijske isprave (fizičke osobe) odnosno presliku izvatka iz sudskog registra (pravne osobe).

Zahtjev s potrebnim prilogom možete dostaviti:

  1. a)preko pošte na adresu PEVEC d.d., Sesvete, Savska cesta 84, ili
  2. b)osobnim dolaskom na adresu PEVEC d.d., Sesvete, Savska cesta 84 (radnim danom od 10 do 15 sati).

Za maloljetne osobe zahtjev potpisuje zakonski zastupnik (roditelj ili skrbnik) i prilaže presliku rodnog lista maloljetne osobe i presliku svoje važeće identifikacijske isprave.

Za pravne osobe zahtjev potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje i ovjerava ga službenim pečatom pravne osobe.

Račun mora biti otvoren u banci u Republici Hrvatskoj. Iznimka su nerezidenti, kojima je isplata iz korporativnih akcija dopuštena i na račune otvorene u inozemstvu.

Prethodno navedeno ne primjenjuje se na skrbničke i račune portfelja.

Adresa oporezivanja upisuje se sukladno odredbama članka 42. i 43. Općeg poreznog zakona i nije nužno istovjetna pretpostavkama iz Zakona o prebivalištu.

Adrea oporezivanja utvrđuje se za fizičke osobe prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu, a za pravne osobe prema sjedištu upisanom u sudski registar ili drugi registar, odnosno upisnik. Ako se adresa oporezivanja ne može utvrditi na navedeni način, tada se utvrđuje prema mjestu gdje je nastao povod za vođenje poreznog postupka.

Smatra se da porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Boravak u stanu nije obvezan. Ako porezni obveznik u Republici Hrvatskoj ima u vlasništvu ili posjedu više stanova, prebivalište mjerodavno za oporezivanje utvrđuje se prema mjestu prebivališta obitelji, a za poreznog obveznika samca prema mjestu u kojem se pretežno zadržava ili prema mjestu iz kojeg pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti. Ako porezni obveznik ima prebivalište u tuzemstvu i inozemstvu, smatra se da ima prebivalište u tuzemstvu.

Uobičajeno boravište ima porezni obveznik u onome mjestu u kojem se zadržava pod okolnostima na temelju kojih se može zaključiti da on u tome mjestu ili na tom području ne boravi samo privremeno. Uobičajenim boravištem smatra se stalan ili vremenski povezan boravak u trajanju od najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Za određivanje uobičajenog boravišta nisu važni kratkotrajni prekidi boravka koji ne traju dulje od jedne godine.

Ako ste u dvojbi oko toga što predstavlja vašu adresu oporezivanja, molimo vas da se obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Pravila privatnosti i zaštite osobnih podataka objavljeni su na internetskoj stranici www.pevec.hr/privatnost.

Još jednom se zahvaljujemo Upravi na informacijama o načinu ostvarivanja prava dioničara.

Udruga malih dioničara „Pevec“ d.d.