Jamstva, dividenda i punomoć za skupštinu 10.5.2022.

Jamstva

PEVEX d.d. objavio je zahtjev za dopunom dnevnog reda glavne skupštine koja će se održati 10. svibnja od dioničara Dicentra d.o.o. U zahtjevu se predlaže donošenje odluke kojom se nalaže upravi društva da dostavi skupštini specifikaciju izdanih garancija društva Pevex d.d. do zaključno s 31.12.2021., te da se do primitka navedene specifikacije odlaže rasprava po ostalim točkama objavljenog dnevnog reda.

Kako se navodi u zahtjevu, u financijskim izvještajima Pevexa za 2021. godinu vidljivo je povećanje od 383 milijuna kuna na stavkama vanbilančne evidencije na ime “danih garancija i jamstva (izdane zadužnice i bankovne garancije)” te “sporovi i potencijalne obveze”. Udruga malih dioničara smatra da je neophodno da uprava objasni dioničarima kome i u kojim iznosima je društvo izdalo navedene garancije i jamstva, stoga će udruga glasati za donošenje predložene odluke. Uključit ćemo temu jamstva u raspravama o financijskim izvještajima i o davanju razrješnica, a postavljat ćemo i pitanja o čijim će odgovorima ovisiti hoćemo li glasati za ili protiv davanja razrješnica. (Davanjem razrješnica glavna skupština odobrava kako su članovi uprave i nadzornog odbora vodili društvo).

Dividenda

Kako smo već izvijestili, vodstvo udruge postavilo je društvu protuprijedlog kojim se predlaže isplata dividende u omjeru koji je prošle godine, prema riječima predsjednika uprave, bio idealan i realan (50%, odnosno 10.900,00 kuna po dionici prije poreza). Udruga će glasati protiv prijedloga uprave o zadržavanju čitave dobiti, a za isplatu dividende uzimajući u obzir stanje imovine, obveza i novčanih tokova društva.

Punomoć

Zadnji dan za zaprimanje prijava za skupštinu je 3. svibnja. Stoga pozivamo dioničare da popunjene i potpisane obrasce prijave i punomoći dostave zajedno preporučenom pošiljkom na adresu:

Pevex d.d.
Savska cesta 84
10360 Sesvete

*Potpis dioničara na punomoći treba biti javnobilježnički ovjeren