Statut

STATUT
UDRUGE MALIH DIONIČARA
„PEVEX“ D.D.

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Udruga malih dioničara „Pevex“ d.d. (u daljnjem tekstu: Udruga), način je i oblik slobodnog i dobrovoljnog organiziranja i udruživanja dioničara trgovačkog društva „PEVEX“ d.d. (u daljnjem tekstu: Društva). Udruga je osnovana s idejom i svrhom zaštite i promicanja prava i interesa članova po osnovi vlasništva nad stečenim dionicama Društva. Udruga je dobrovoljna, interesna, neprofitna, nepolitička i nevladina organizacija i pravna osoba, registrirana pri uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Članak 2.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju i izgledu pečata Udruge; o ciljevima, područjima djelovanja sukladno ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; o tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; o izboru i opozivu likvidatora Udruge; o prestanku postojanja Udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge; o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge te o drugim pitanjima od značaja za Udrugu.

Članak 3.
 1. Puni naziv Udruge je: Udruga malih dioničara „Pevex“ d.d.
 2. Skraćeni naziv Udruge koji će se rabiti na hrvatskom jeziku je: Udruga dioničara „Pevex“.
 3. Uz naziv na hrvatskom jeziku, Udruga će u pravnom prometu rabiti i naziv na engleskom jeziku, koji glasi: Pevex Shareholders’ Association.
 4. Udruga ima sjedište u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Skupština.
Članak 4.

Udruga ima pečat, pravokutnog je oblika veličine 30 x 20 mm, a unutar pravokutnika upisan je puni naziv Udruge.

Članak 5.

Udrugu zastupaju predsjednik i tajnik udruge.

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Ciljevi Udruge su:

 • zaštita i promicanje interesa članova Udruge – dioničara Društva, posljedično od koristi i u interesu i ostalih dioničara, te dobrog upravljanja
 • transparentno, dobro i odgovorno upravljanje Društvom u interesu svih dioničara.

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su gospodarstvo i demokratska politička kultura.

Članak 7.

Djelatnosti Udruge

 • suradnja i razmjena informacija i iskustava sa sličnim i srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu;
 • podnošenja inicijativa i prijedloga tijelima Društva, traženju očitovanja tijela Društva na iste, kao i na važne poslovne događaje u poslovanju Društva, te zaštite interesa svojih članova, predstavljanje i zastupanje svojih članova – malih dioničara;
 • organiziranja sastanaka, tribina, okruglih stolova;
 • promocija i reakcija u sredstvima javnog priopćavanja i ostalim medijima i komunikacijskim kanalima; praćenja javnih politika, poticanja kritičkih rasprava,
 • izrada i osmišljavanje programa i projekata iz domene ekonomske i financijske edukacije i pismenosti;
 • zastupanje članova u svim postupcima pred nadležnim državnim tijelima ili ustanovama u svrhu zaštite njihovih prava,promocija u sredstvima javnog priopćavanja
Članak 8.
 1. Osnovna načela djelovanja Udruge jesu javnost, transparentnost i demokratičnost, po principu jedan član, jedan glas.
 2. Članove, kao i sve zainteresirane, o radu i aktivnostima Udruge, putem medija i ostalih komunikacijskih kanala, a najviše putem internetske stranice Udruge pokrenute s tom svrhom. Članovima je moguća i uvijek dostupna direktna i dnevna komunikacija s vodstvom Udruge, putem e-maila i telefona. Po potrebi, mogu se održavati sastanci, konferencije za novinare, istupi u medijima i slično.

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.
 1. Članom Udruge može postati svaka pravna, kao i svaka poslovno sposobna fizička osoba, uz uvjet da je dioničar Društva.
 2. Pravna osoba – član Udruge, kao i fizička osoba bez poslovne sposobnosti, mora biti zastupana po ovlaštenoj osobi, uz ovlaštenja, dokumentaciju i punomoći, uobičajene i u drugom zastupanju pravnih i fizičkih osoba bez poslovne sposobnosti.
 3. Fizička osoba, iako je dioničar Društva, ne može postati članom Udruge, ukoliko obnaša izvršnu dužnost u Upravi ili drugom izvršnom tijelu Društva.
 4. Pravna osoba, iako je dioničar Društva, ne može postati članom Udruge, ukoliko vlasnik, ovlaštena ili druga povezana osoba obnaša izvršnu dužnost u Upravi ili drugom izvršnom tijelu Društva.
 5. Fizička osoba bez poslovne sposobnosti, iako je dioničar Društva, ne može postati članom Udruge, ukoliko osoba opunomoćena za njezino zastupanje obnaša dužnost u Upravi ili drugom izvršnom tijelu Društva.
 6. Članom Udruge mogu postati zaposlenici Društva, uz uvjet da su dioničari i ne obnašaju izvršne dužnosti u Društvu.
 7. Članom Udruge može postati fizička i pravna osoba koja obnaša dužnost u Nadzornom odboru Društva, ukoliko ne postoje ograničenja iz stavaka 3. i 4. ovog članka.
 8. Član Udruge, fizička ili pravna osoba imenovana u Nadzorni odbor Društva, može ostati članom Udruge, ukoliko istovremeno ili naknadno, ne postoje ili nastupe ograničenja u smislu stavaka 3. i 4. ovog članka.
Članak 10.
 1. Članom Udruge postaje se upisom u popis članova, koji vodi tajnik Udruge.
 2. Popis članova vodi se u elektroničkom obliku, i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, OIB-u, datumu rođenja i datumu pristupanju Udruzi, podatak o adresi elektroničke pošte članova te datumu prestanka članstva u Udruzi. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
Članak 11.
 1. Visina članarine nije određena, te ju svaki član uplaćuje u iznosu po svom nahođenju.
 2. Uplata članarine nije uvjet postanka članom, niti je neplaćanje iste razlog prestanka članstva.
Članak 12.
 1. Prava člana Udruge jesu da bira i bude biran u tijela Udruge; sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Udruge na način i u procedurama određenima Statutom ili drugim aktima Udruge; sudjeluje u aktivnostima Udruge; bude pravodobno i cjelovito informiran o aktivnostima Udruge, poslovanju i slično.
 2. Obveze člana Udruge jesu aktivno i djelatno sudjelovanje u ostvarivanju ciljeva Udruge sukladno mogućnostima, osobnim sklonostima i kompetencijama, te Statutu i drugim aktima Udruge; pridržavanje i poštivanje Statuta i drugih akata Udruge; moralna i svaka druga potpora radu, aktivnostima i ugledu Udruge i njenih članova.
Članak 13.
 1. Članstvo u Udruzi može prestati dobrovoljnim istupanjem člana; isključenjem člana, o čemu odluku donosi Upravni odbor; smrću člana; potpunim izlaskom člana iz vlasničke strukture Društva, tj. prodajom ili prijenosom vlasništva nad dionicama drugim pravnim ili fizičkim osobama; automatizmom iz ostalih statutarnih i zakonskih razloga.
 2. Član koji istupa iz Udruge dobrovoljno, dužan je podmiriti sve eventualno nepodmirene obaveze prema Udruzi.
 3. Član koji istupa iz Udruge, dobrovoljno ili isključenjem, nema pravo na povrat uplaćenih članarina, kao ni eventualno danih donacija i dobrovoljnih priloga u stvarima i novcu.
 4. Član koji istupa iz Udruge, dobrovoljno ili isključenjem, razloge istupanja kao i eventualno nezadovoljstvo radom Udruge i njenih tijela, ima pravo i mogućnost iznijeti i argumentirati na internet stranici Udruge, te na taj način s istima upoznati i ostale članove, u skladu s načelom javnosti, transparentnosti i demokratičnosti rada i djelovanja Udruge, deklariranom u članku 8., stavku 1 ovoga Statuta.
 5. Razlozi za isključenje člana iz Udruge jesu: ako i kada se procijeni i ocijeni da je djelovanje i postupanje člana protivno interesima i ciljevima Udruge i/ili ostalih članova Udruge; ako i kada član grubo prekrši Statut ili druge akte i pravila Udruge; ako i kada član grubim nemarom, svjesnom namjerom ili krajnjom nepažnjom, svojim djelovanjem šteti i našteti interesu i ugledu Udruge i/ili njenih članova.
 6. Inicijativu za isključenje pojedinog člana iz Udruge može pokrenuti bilo koji član Udruge ili Upravni odbor, ako ocijeni/e da za to postoji potreba i nužnost. U oba slučaja, odluku o pokretanju procedure isključenja donosi Upravni odbor. Ukoliko proceduru pokreće Upravni odbor, prije donošenja odluke ima obavezu iznijeti namjeru i razloge donošenja odluke, te omogućiti raspravu na internet stranici Udruge. Isto vrijedi kada proceduru isključenja člana pokreće drugi član Udruge, uz razliku da Upravni odbor zadržava diskrecijsko pravo ocjene valjanosti iznesenih argumenata i razloga za isključenje, posljedično i odluke o pokretanju ili nepokretanju procedure isključenja člana. Ako i kada Upravni odbor odluči ne pokrenuti proceduru isključenja člana na prijedlog i inicijativu drugog člana, tada taj član ima pravo zatražiti održavanje Skupštine na kojoj se glasa i odlučuje po njegovom prijedlogu.
Članak 14.
 1. Odluku o isključenju člana donosi Upravni odbor u pisanom obliku.
 2. Isključeni član na odluku ima pravo žalbe u roku 15 dana od primitka odluke.
 3. Konačnu odluku povodom žalbe isključenog člana donosi Skupština.

IV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 15.
 1. Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
 2. Ako između članova dođe do sporova ili sukoba interesa Predsjednik Udruge imenuje neovisno vijeće od 3 člana koji provodi postupak rješavanja spora i o istom donosi odluku. Protiv odluke Vijeća Skupštini Udruge može se uložiti žalba u roku 8 dana. Odluka Skupštine je konačna.

V. USTROJSTVO I TIJELA UDRUGE

Članak 16.
 1. Tijela Udruge jesu Skupština, Upravni odbor, predsjednik i tajnik Udruge.
 2. Udruga, odlukama Upravnog odbora, može osnivati i druga radna tijela, stalna ili ad hoc privremena. Sastav, zaduženja i ovlasti tih tijela utvrđuju se odlukom Upravnog odbora za svaki pojedinačni slučaj.
 3. Sve odluke Upravnog odbora kao operativnog tijela, prije donošenja istih i nakon toga, podložne su članskoj i skupštinskoj raspravi i verifikaciji, te se na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine, redovnoj ili izvanrednoj sazvanoj samo iz tog razloga, prihvaćaju ili odbacuju.

i. Skupština

Članak 17.
 1. Skupština je najviše tijelo Udruge.
 2. Skupština usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune; usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu, godišnje financijsko izvješće, utvrđuje strateška opredjeljenja i ciljeve Udruge; donosi odluke o statusnim promjenama (pripajanje, spajanje, podjela itd.) Udruge; bira i razrješuje predsjednika, tajnika i Upravni odbor Udruge; razmatra, te usvaja ili odbacuje plan rada i financijski plan, kao i završni račun i izvješća tijela Udruge; odlučuje po žalbama isključenih članova Udruge; imenuje i opoziva likvidatora Udruge; donosi odluku o prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge.
 3. Skupštinu čine svi članovi Udruge, te jedan opounomoćeni predstavnik pravne osobe članice Udruge.
Članak 18.
 1. Zasjedanje Skupštine može biti redovno i izvanredno. Skupština redovno zasjeda jednom godišnje.
 2. Zasjedanje Skupštine saziva Upravni odbor.
 3. Zasjedanje Skupštine saziva se pozivom članovima Udruge koji se upućuje članovima na adresu elektroničke pošte upisane u popisu članova Udruge, najmanje 8 dana prije njezina održavanja. Uz poziv, uvijek mora biti priložen i objavljen još i dnevni red, prijedlozi odluka, materijali koji se tiču dnevnog reda i skupštinske rasprave od važnosti za donošenje odluka na skupštini, te detalji i rokovi koji se tiču početka, trajanja i zaključenja skupštinske rasprave i glasovanja. Članovi raspravljaju i glasuju elektroničkim putem sukladno uputama u pozivu za zasjedanje Skupštine.
 4. Iz razloga pragmatičnosti, operativnosti i ekonomičnosti raspolaganja vremenom i resursima, zasjedanja Skupštine u pravilu se održavaju na Internet stranici Udruge na način opisan u prethodnom stavku.
 5. Iznimno, zasjedanja Skupštine mogu se održati i fizički, povodom obljetnica, godišnjica, proslava, svečanosti ili drugih razloga i povoda.
 6. Skupštine se smatraju valjanom ukoliko se glasovanju odazove natpolovična većina članova Skupštine.
 7. Odluke Skupštine se donose natpolovičnom većinom glasova članova Skupštine.
 8. Ako na sazvano zasjedanje i glasovanje Skupštine ne pristupi natpolovična većina članova Skupštine, tj. Udruge, glasovanje se odgađa za 24 sata sa istim dnevnim redom i prijedlozima odluka. Nakon isteka roka, Skupština može valjano odlučivati.
 9. Kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Skupštine, uz obvezu da zahtjevu prilože i predlože dnevni red, Upravni odbor dužan je sazvati izvanredno zasjedanje Skupštine. Ukoliko to ne učini, tada Skupštinu, u roku 15 dana od dana predaje zahtjeva, sazivaju sami predlagatelji, a odluka o sazivanju treba sadržavati dnevni red, prijedloge odluka, mjesto, način i dan održavanja izvanredne sjednice.
 10. U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, zasjedanje Skupštine saziva zadnja osoba upisana u Registar udruga, ili jedna trećina članova Skupštine upisanih u popisu članova Udruge prije isteka mandata tijelima Udruge.
Članak 19.

Zasjedanjima Skupština predsjedava predsjednik Udruge. U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje ga tajnik, sa svim obvezama, dužnostima i ovlastima predsjednika. U slučaju odsutnosti, spriječenosti ili isteka mandata obojici, Skupštini na početku zasjedanja glasovanjem određuje osobu koja predsjedava zasjedanju Skupštine. Tijekom zasjedanja Skupštine vodi se zapisnik o radu Skupštine, potpisuje ga zapisničar, koji se određuje za svako zasjedanje pojedinačno. Sastavljeni zapisnik, zajedno sa sažetkom i naglascima sa skupštinske rasprave, odlukama i rezultatima glasovanja Skupštine, u elektroničkom obliku i pristiglih poštom do zadanog roka, osoba ovlaštena za zastupanje Udruge predaje nadležnim institucijama za rad i nadzor udruga, a Udruga ga za svoje potrebe trajno čuva u arhivi Udruge.

ii. Upravni odbor

Članak 20.
 1. Upravni odbor broji najmanje 3, a najviše 5 članova. Upravni odbor sastavlja, bira i imenuje Skupština na mandat od 2 godine.
 2. U sastav Upravnog odbora obvezno ulaze predsjednik i tajnik Udruge. Sva tri tijela bira, imenuje i smjenjuje Skupština Udruge. Smjenom ili ostavkom pojedinog člana u bilo kojem tijelu Udruge, član automatizmom gubi mjesto i funkciju i u ostalim tijelima Udruge, osim mjesto u Skupštini Udruge.
 3. Mandat člana Upravnog odbora traje 2 godine uz mogućnost ponovnog izbora, kao i ostavke ili smjene i prije isteka mandata. Mandat izabranog i novoimenovanog člana, koji dolazi umjesto prijašnjeg člana, traje samo onoliko koliko i preostali mandat Upravnog odbora.
 4. Sastanke Upravnog odbora saziva u rukovodi predsjednik Udruge, sastaje se prema potrebi, a odlučuje natpolovičnom većinom, uz uvjet natpolovične prisutnosti članova Upravnog odbora.
 5. Upravni odbor operativno je i izvršno tijelo Udruge, čije ovlasti i zaduženja jesu:
  • sazivanje zasjedanja Skupštine, te operativno provođenje akata i odluka donesenih na njima,
  • predlaganje izmjena i dopuna Statuta i drugih općih akata iz nadležnosti Skupštine,
  • predlaganje i drugih odluka iz nadležnosti Skupštine,
  • po potrebi osnivanje različitih radnih tijela Udruge,
  • vođenje, nadziranje i odgovaranje za materijalno-financijsko poslovanje Udruge, i
  • obavljanje i ostalih poslova, koji odredbama ovog Statuta nisu u nadležnosti drugog tijela Udruge.

iii. Predsjednik

Članak 21.
 1. Predsjednika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 2 godine, uz mogućnost reizbora.
 2. Predsjednik Udruge zastupa Udrugu u pravnom prometu s trećim osobama, vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine, predstavlja Udrugu u zemlji i inozemstvu, predsjedava i koordinira radom Upravnog odbora, sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge, odgovara za zakonitost poslovanja Udruge, te provodi i izvršava odluke Upravnog odbora i Skupštine Udruge.

iv. Tajnik

Članak 22.
 1. Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 2 godine, uz mogućnost reizbora.
 2. Tajnik Udruge priprema sastanke Upravnog odbora i dokumente za Skupštinu, vodi evidenciju članova Udruge, dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga ,obavlja ostale administrativne poslove za Udruge, kao i operativne poslove po nalogu predsjednika, Upravnog odbora i Skupštine, vodi i kontrolira knjigovodstvo i financije, te izrađuje i predaje financijska izvješća Udruge Upravnom odboru, Skupštini i nadležnim institucijama, te u slučaju nemogućnosti, odsustva ili spriječenosti predsjednika Udruge, zamjenjuje ga u punom obujmu sa svim dužnostima, ovlastima i odgovornostima.
Članak 23.

Svaki dužnosnik Udruge može biti opozvan, a postupak opoziva jednak je postupku izbora, odnosno imenovanja.

VI. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 24.
 1. Novčana i druga sredstva potrebna za rad i aktivnosti Udruga stječe uplatom članarina te dobrovoljnim prilozima i darovima članova i ne članova Udruge.
 2. Udruga može raspolagati imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom i Zakonom.
 3. Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju izrađuje tajnik, te ga predaje Upravnom odboru na analizu, raspravu i razmatranje. Upravni odbor, zajedno s prijedlogom odluke, prosljeđuje ga Skupštini na usvajanje ili odbacivanje.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 25.
 1. Udruga prestaje postojati:
  • odlukom Skupštine, donesenom dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova Skupštine tj. Udruge,
  • zabranom rada, ukidanjem ili rješenjem suda ili drugog nadležnog tijela, te
  • drugim slučajevima određenim Zakonom.
 2. U slučaju prestanka postojanja Udruge, Skupština odlučuje o podjeli preostale imovine Udruge. Temeljem Zakona o udrugama, Skupština ne može odlučiti imovinu podijeliti osnivačima, članovima i osobama ovlaštenim za zastupanje Udruge, te eventualno zaposlenicima Udruge ili s njima povezanim osobama.
Članak 26.
 1. Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština. Likvidator nema mandat, može se mijenjati tijekom cijelog vremena postojanja Udruga, te može biti imenovan iz ili izvan redova članova Udruge.
 2. Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge, do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Statut Udruge donosi Skupština nakon provedene rasprave, većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine, tj. Udruge.

Članak 28.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor Udruge.

U Zagrebu, 8. srpnja 2016. godine
Hrvoje Marković
predsjednik